www.kamuktahd.net

Geodetické práce

V rámci geodetických a kartografických prác zabezpečujem:

 • Geometrické plány
 • Vytyčovacie  práce (cesty, budovy, mosty, kanalizácie….)
 • Nivelácia
 • Meranie posunov stavebných objektov
 • Inžinierska geodézia
 • Vytýčenie stavebného objektu a staveniska.
 • Zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí.
 • Porealizačné zameranie – zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
 • Mapovanie
 • Určenie kubatúry
 • Vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov
 • Poradenská činnosť
 • Písanie zmlúv