www.kamuktahd.net

Cenník

Ceny sú približné a sú predmetom dohody. Rozhoduje rozsah spracúvaného územia, zložitosť právneho stavu, čas dodania a pri zmluvách rozsah riešených parciel.

Ak ste niektoré práce nenašli v cenníku, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky s Vašou požiadavkou.

Geodetické práce

Vytýčenie hraníc pozemkov – od 100 €
Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti – od 170 €
Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácií, alebo rozostavanú stavbu – 150 €
Geometrický plán na obnovu právneho stavu, majetkoprávne vysporiadanie – od 200 €
Geometrický plán na vecné bremeno – od 100 €
Polohopisné a výškopisné zameranie – od 100 €

V cene nie sú zahrnuté správne poplatky. Pri overení 3 ks geometrických plánov – 27 €. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu – 7 € .

Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv

a právnych podkladov

Žiadosť na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností – zadarmo v prípade vyhotovenia geometrického plánu našou kanceláriou, ostatné od 10 Eur
Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv na prevod vlastníckeho práva (vrátane návrhu na vklad), vyporiadania spoluvlastníckych podielov, zmlúv o budúcej zmluve, zmlúv na zriadenie vecného bremena,… – dohodou
Príprava podkladov pre dedičské konanie resp. dodatočné dedičské konanie – dohodou

V cene nie sú zahrnuté správne poplatky. Podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu – 51€resp.
66€, podanie urýchleného návrhu na začatie konania o povolení vkladu do 15 dní – 266 €.